miércoles, 24 de julio de 2019

Formulas Corrent Altern


Voltatge: [V] La V de valor més alt és la que està entre 2 branques
U=ZI   
U=RI
U=SI   Per triangle: U^2=Vr^2+Vx^2
Corrent: [A]
I=UZ
I=SU
Per triangle: I = Raiz de ((400/R)^2+(400/X)^2) I de fora= Raiz de 3·I de dins
Impedància: []
Z=R2+(Xl-Xc)2 Z=(R·X)/raiz(R^2+X^2)
Z=VI
Potència Reactiva: [VAr]
Ql = XlI2
Qc = XcI2
Q= (Xl- Xc)I2Q = XlI2-XcI2
Per triangle: Q=Ql-Qc → Q=3·v^2/Xl - 3·v^2/Xc La V és la de Xl i Xc <400
També: Q= Raiz de (S^2 - P^2)
Q=3·X·I^2 I petita
Potència Aparent: [VA]
S = VI S=(Raiz de 3)·V·I V gran, I gran
S=P2+Q2
Per triangle: S = Raiz de 3·U·I La V és la gran (400) La I és la de fora
Potència Activa: [W]
P=RI2
P=SCos
P=V2R
Per triangle: P=3·R·Ir^2    I petita → P=3·V^2/R → P=3·V·I → (I = I de fuera/Raiz de 3)
(Vr=la de R → U^2=Vr^2+Vx^2)
Factor de Potència:
Cos =P actS
Cos =RZ  Sen a = X/Z
Freqüències:
C=12 f Xc [F]
L=Xl2 f [H]
F=12 CL [Hz]
w=2f [rad/s]
Reactàncies:
Xc=12 f C
Xl=wL

Pot Activa = U·I·cos(phi)

No hay comentarios:

Publicar un comentario